Ako vlna nejestvuje sama o sebe, ale vždy je súčasťou pohybu oceánu, tak ani my nemôžeme prechádzať životom sami, ale vždy máme účasť na skúsenosti iných. 

Albert Schweitzer

Zdieľanie o.z. je prostredníctvom efektívnych výrazových prostriedkov žurnalistiky, masmediálnej a literárnej tvorby a audiovizuálneho umenia, nápomocné znevýhodneným a zraniteľným komunitám v aktívnom využití mainstreamového mediálneho priestoru tak, aby mali možnosť lepšie a efektívnejšie zdieľať svoje životné osudy a problémy s väčšinovou spoločnosťou.

Znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu, kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch.

V najširšom slova zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania, rómske komunity ( segregované komunity žijúce v osadách a na mestských perifériach a všeobecne všetci príslušníci rómskych komunít, ktorí narážajú na predsudky a diskrimináciu na základe etnicity ), deti a mládež ( predovšetkým deti a mládež z detských domovov, z marginalizovaných rómskych komunít, deti utečencov, deti zo sociálne a kultúrne nepodnetného prostredia, vrátane uplatnovania Dohovoru o právach detí ), starší ľudia, migranti a azylanti, bezdomovci, nezamestnaní, ľudia ohrození chudobou, kultúrnym a sociálnym vylúčením, niektoré skupiny žien a k nim viažúca sa problematika rodovej rovnosti a rodovej integrácie ( osamelé matky, týrané ženy, ženy po 45 roku života, ženy - migrantky, rómske ženy, ženy, ktoré sa stali obeťami obchodovania ) a ďalší.

Ide nám o tých najviac ohrozených a najbezbrannejších, ktorí stoja pre svoje pohlavie, rasový, národnostný alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek, či sexuálnu orientáciu - t.j. pre svoju inakosť a rozmanitosť na okraji pozornosti majoritnej spoločnosti a majú tak minimálny priestor zdieľať svoje životné osudy a problémy, či oslovovať majoritnú spoločnosť vo verejnom, mainstreamovom priestore prostredníctvom médií a umenia.

Táto problematika je o to aktuálnejšia, že sme v ostatnom čase svedkami stupňujúcej sa nevraživosti voči znevýhodneným a zraniteľným skupinám obyvateľstva, kedy otvorená extrémizácia, radikalizácia, xenofobizácia a neofašizácia vedomia slovenskej spoločnosti.

Ciele občianskeho združenia:

 1. vytvárať pomocou výrazových prostriedkov žurnalistiky, masmediálnej tvorby a rôznych foriem umenia osvetovo-edukačné, masmediálne a umelecké prostredie, projekty a kampane, ktoré pomôžu znižovať riziká vylúčenia, marginalizácie a sociálno-kultúrnej exklúzie znevýhodnených a zraniteľných skupín a ktoré pomôžu pri odstraňovaní predsudkov voči znevýhodneným a zraniteľným skupinám budú aktívne upozorňovať na všetky formy násilia, diskriminácie a xenofóbie
 2. podpora a realizácia aktivít posilňujúcich výchovu k tolerancii a k prijímaniu inakosti, sociálnej súdržnosti a solidarity voči znevýhodneným a zraniteľným skupinám,
 3. informovať o znevýhodnených a zraniteľných skupinách obyvateľstva a ich bariérach smerom k majoritnej spoločnosti a vyrovnávať tak šance znevýhodnených a zraniteľných minorít na univerzálnom princípe rovnosti v rozmanitosti
 4. odstraňovať fyzické i mentálne bariéry v prístupe k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a zmierňovať izoláciu a marginalizáciu znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva,
 5. vytvárať také osvetovo-edukačné, masmediálne a umelecké prostredie, projekty a kampane, ktoré budú predstavovať integrujúci mechanizmus spájajúci znevýhodnené a zraniteľné minority s majoritou - medzikultúrny, res. medzisociálny spoločenský dialóg,
 6. nenásilne a emocionálne efektívne poukazovať v súvislosti s znevýhodnými a zraniteľnými skupinami obyvateľstva na negatívne historické paralely a konfrontovať ich s tendenciami v súčasnej spoločnosti - iniciovať celospoločenské hľadanie odpovedí nato, prečo je naša dejinná pamäť kratšia ako predsudky a xenofóbia
 7. v osvetovo-edukačnej činnosti, v žurnalistickej, masmediálnej a umeleckej tvorbe vychádzať z Národného akčného plánu sociálnej inklúzie v SR, Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, Národného akčného plánu pre ženy, Národného akčného plánu rodovej rovnosti, Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, Národného programu duševného zdravia, Národného akčného plánu pre deti, Národného programu ochrany starších ľudí, z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži , z Koncepcie migračnej politiky SR a pod.
 8. aktívne spolupracovať s fyzickými osobami, s neziskovým sektorom, právnickými osobami a s orgámni štátnej správy a samosprávy, ktoré sa zaoberajú témou znevýhodnených a zraniteľných minorít s cieľom získavania informácií, výmeny skúseností, spolupráce, koordinácie činností a vzájomnej podpory

Formy a predmety činnosti:

 1. príprava, výroba, zverejňovanie a distribúcia filmov, videozáznamov, televíznych programov a zvukových nahrávok v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 2. vydavateľská činnosť spojená s publikovaním printových a webových článkov, vydávanie novín a časopisov - periodických a neperiodických publikácií, vydávanie kníh a propagačných materiálov v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 3. organizácia kultúrno-spoločenských podujatí a akcií, organizovanie stretnutí, školení, seminárov a besied, konferencií výstav a iných aktivít v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 4. rozmnožovanie a vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku, zvuku a obrazu a hudobnín so súhlasom autora v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 5. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 6. reklamná a propagačná činnosť na podporu kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 7. osvetová a edukačná činnosť, alebo výchova a vzdelávanie v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 8. organizovanie profesných aj amatérskych žurnalistických a umeleckých súťaží v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.
 9. organizovanie divadelných, tanečných, výtvarných, multižánrových a iných umeleckých aktivít v rámci kampaní a projektov súvisiacich s uplatňovaním cieľov o.z.

Masmediálne a audiovizuálne projekty, kampane a dokumentárne filmy sú určené pre televízne vysielanie, na web, sociálne siete a pre neformálne vzdelávanie. Formou OPEN SOURCE s projektami môže pracovať neziskový sektor, vnímavé inštitúcie, a všetci, ktorí súhlasia s cieľmi nášho bčianskeho združenia.

Príprava projektov prebieha v úzkej koordinácii s neziskovým sektorom a vnívavými inštitúciami, ktorí sa venujú problematike neformálneho vzdelávania a scitlivovaniu väčšinovej spoločnosti so zámerom kreovať z nej vnímavú a zodpovednú spoločnosť.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou sú samotné znevýhodnené a zraniteľné spoločenstvá, ktorým pomocou mediálnych nástrojov pomáhame odstrániť mentálne a informačné bariéry v spoločnosti a zviditeľňujeme problematiku ich životov väčšinovej spoločnosti.

Realizujeme projekty, ktoré pomáhajú v rámci koordinovanej osvetovej a vzdelávacej činnosti verejnosti lepšie pochopiť ľudí, ktorí sa stretávajú s odmietaním, intoleranciou a diskrimináciou na základe etnicity, pohlavia, rodu, zdravotného stavu, sociálneho postavenia, sexuálnej orientácie a pod..

Našim zámerom je otvorenie celospoločenskej diskusie, výchova k väčšej tolerancii, sociálnej súdržnosti, predchádzanie predsudkom a stereotypom a posilnenie solidárnych vzťahov, ktoré povedú k hľadaniu všeobecne prospešných sociálnych riešení.

Našou snahou je uľahčovať prístup k informáciám o živote a kultúre znevýhodnených a zraniteľných komunít, prispievať k vytváraniu rovnosti príležitostí a vytvárať také audiovizuálne výstupy, ktoré sú základom pre vznik vzdelávacích a informačných materiálov a formálnych i neformálnych osvetových a vzdelávacích aktivít a projektov určených pre univerzálneho percipienta.

Zdieľanie o.z.

Na Hrebienku 19

Bratislava - Staré Mesto

Predsedkyňa o.z.: Mgr. art. Magdaléna Kmeťková

Telefón: +421 903 258 204

Email: zdielanieoz@gmail.com